Iwe Ife fun awon Obi me

*Kinto bere inkun ti mo fe so, ke kun mun ikpe in mun Yoruba ko. Mo kun fi igbagbo se ni.*
            Ke me ikpe mo me ikpe Senegal ko je Nigeria, sugbun, lati gba ti mo ti wan bi, mo tin rin awankun to men mun mi renti awankun ti e men so nikpa Nigeria. Nitori yen, mo tin ri awankun ti eti men so funwa, ti akin fe gbo. O ye kin ti gbo kun ti e men so tele. Ko ye ko di igba ti mo wa si Senegal kin to gbo, sugbun, Olorun men kilode ti o se me se kun to men se.
            Nibi ni Senegal lati ki awon ayun o ni o le ju. O mun me runti ingba ta koko de U.S. bi e se men ki gbogbo ayun. E ni men wen; e ti ri wen ri laya yin, sugbun e ki gbogbo ayun, e bi wen ikpe bawo ni, ba wo ni ile, ati gbogbwe. Mo renti ikpe a kin ferun re te ba men se iyen. Torikpe inken tawa men ri ni U.S oni wikpe gbogbo ayun ni men wen se titawen. Bi a se fin yin se yeye, a even ro wikpe eyin dagba ni Nigeria ko ye ka ti fin yin se yeye. Nin sin to mo ti wa ni Senegal fun osu meje, in tie men bi ma se kpada wale ni ni ti wen ni respect, wen ni sensi community. Emi lasun ti mo kun duro si be fun osu meje, inti le men bi ose je fun eyin ingba ta wa si U.S.
            Ninu iyen nu ni motin ri kilode ti e se men fi owo rense si Nigeria ni gbogbogba. Eti men sofun wa lati kekere ikpe Olorun ati awen ayun wa oni lo importanti ju. Nin sin mo ti ri kilode. Sense si community ati family nibi, o le ju inkunkun ti mo ti ri laye mi. A ni yen ni U.S. Mo wa fe ki yin ikpe ese te fi ko wa ni importansi community ati family.
            Ese ne ikpe e men so fun wa ikpe a bayin laye ingba ti a fe me gbo. Kon se wikpe awon omede onki ni inkun to da lati so, sugbun mo tin ri ikpe danga ni ti omode o ba fe gbo inkunkun lati awon lagbalagba. Awonkun kpo ti omode oti mun, ti awun agbalagba ti mun nitori gbogbo ojo ti wun ti wa laye.
            Inkun mi ti mo tin ri nibi oni bi e se mun so ikpe bi e se mun kpariro Olorun ko to bi e se mun se ni Nigeria. Nibi ti awon mosqui yo mun kpariro kpelu megaphone latio calli fun adrwa lasun. Ati awon Christani nu. Ti wun ba ti ni celebration baye, gbogbo ayun ninu town ni won me gbo orin wun. Ati t.v.-o, ati radio-o, gbogbwe ni won me broadcasti isele agbagbo. Mo ti wa ri nisin ikpe U.S ni wun kin fe awon igbagbo kun kpariro ju, toriwikpe wun ni igbagbo. Ko si wa da, torikpe lati le soro igbagbo oni o da ju.
            Inkun mi to mo ti nunderstandi diedie oni bi e se mun so nkun to da nikpa Britaini. Inkun te mi mun ro oni gbogbo nkun ti awon Britani se fun Nigeria ti ko da. Sugun, mo ti nri ni sin ikpe kon se wikpe gbogbo nkun ti Britani se lo da, sugun ko da key un me wo awunkun to da ti Britani se fun Nigeria, bi: awon ile eko to wun se, ati bi gbogbwayun le soro ni ede kun lati le communicate, ati awonkun bayen. Mo mun ri ne nibi nu. Ko nse wikpe awon ayun nibi ferun be Fransi se se wun, sugun won soro awunkun to Fransi se ti o da. Ese to funmi aye lati ri both sidesi issue yen.
            Kpeluyen nu, mo ti nri ikpe history ko wa true torikpe oyinbo kun ko sile. Mo mun runti ingba ti e mun so fun wa ikpe grandpa, abi enikun bayen, o de 115 ko to ku. A wa mun fiyin se yeye torikpe a gbobe ri ni ile iwe. Sugun ni sin mo tin ri ikpe awon te mun ko history gun, ko si bi won se ri gbogbokun ingba awon wa ti wen kin tie lo si ile ibi ti wun kowe nikpa.
            Inkun ti mo ti understandi ni sin, ti in wa fe ferun oni oro obinrin ati okunrin ati bi responsibiliti se different. Mo ti understandi nisin ibi ti e tiwa, ati kilode ti e se mun ronu bi e se mun roni, torikpe bi eyin se mun roni nikpa isoro yen ne ni mu mun roni ni bi. Ko wa je wikpe in ni soro sin yin nikpare mu, mo kun so wikpe oti ye mi nisin ibi te ti wa.
            In tie mun wikpe inkun ti mon ko yo je listi baye (inkun kpukpo si wa nu ti inti so), sugbun mo kun fe kpe mun wikpe lati isin lo mo fe fi sokun ikpe o ye kin mo gbo dada ju bi mo se mun se tele, ati o ye kin consider ikpe ibi tie yin ti dagba si, o yato si iba towa ti dagba si. O ye kpa consida arawa. Mo kun fe so wikpe ese fun gbogbonkun ti e mun se funwa, gbogboonkun ti e ti sacrifici funwa, gbogbo itotuto ti e mun so fun wa tie lo mi ti ko ferun wa bi eyin se ferun le me so. Ese fun gbogbwe.
Kpelu Ife,
-Ebun(Jesu)oluwa Akinbode